Bəzi dövlətlərarası standartlar qüvvəyə minmişdir

31 may 2013

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 06 may 2013-cü il tarixli, 037 nömrəli əmri ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən təsdiq olunmuş aşağıda qeyd olunan dövlətlərarası standartlar dövlət qeydiyyatına alınmış və 10 may 2013-cü il tarixdən respublika ərazisində qüvvəyə minmişdir: 

ГОСТ 21.206-2012 Система проектной документации для строительства. 
Условные обозначения трубопроводов. 

Tikinti üçün layihə sənədləri sistemi. Boru kəmərlərinin şərti işarələri; 

ГОСТ EN 1107-1-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие 
битумосодержащие. Метод определения изменения 
линейных размеров. 

Dam örtüyü və hidroizolyasiya üçün bitumtərkibli elastik materiallar. 
Xətt ölçülərin deyişmələrinin təyini üsulu;

ГОСТ EN 1107-2-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие 
полимерные (термопластичные или эластомерные). 
Метод определения изменения линейных размеров. 

Dam örtüyü və hidroizolyasiya üçün polimer (termoplastik və ya 
elastomer) elastik materiallar. Xətt ölçülərin deyişmələrinin təyini üsulu;

ГОСТ EN 1109-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие 
битумосодержащие. Метод определения гибкости при 
пониженных температурах. 

Dam örtüyü və hidroizolyasiya üçün bitumtərkibli elastik materiallar. 
Aşağı temperaturlarda elastikliyin təyini üsulu;

ГОСТ EN 1110-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие 
битумосодержащие. Метод определения теплостойкости. 

Dam örtüyü və hidroizolyasiya üçün bitumtərkibli elastik materiallar. 
İstiliyə davamlılığın təyini üsulu;

ГОСТ EN 1848-1-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие 
битумосодержащие. Методы определения длины, 
ширины и прямолинейности. 

Dam örtüyü və hidroizolyasiya üçün bitumtərkibli elastik materiallar. 
Uzunluğun, enin və düzxətliyin təyini üsulları;

ГОСТ EN 1849-1-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие 
битумосодержащие. Методы определения толщины 
и массы на единицу площади. 

Dam örtüyü və hidroizolyasiya üçün bitumtərkibli elastik materiallar. 
Sahə vahidinə düşən qalınlıq və kütlənin təyini üsulları;

ГОСТ EN 1849-2-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие 
полимерные (термопластичные или эластомерные). 
Методы определения толщины и массы на единицу 
площади. 

Dam örtüyü və hidroizolyasiya üçün polimer (termoplastik və ya 
elastomer) elastik materiallar. Sahə vahidinə düşən qalınlıq və 
kütlənin təyini üsulları;

ГОСТ EN 1850-1-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие 
битумосодержащие. Метод определения видимых 
дефектов. 

Dam örtüyü və hidroizolyasiya üçün bitumtərkibli elastik materiallar. 
Aşkarlanan qüsurların təyini üsulu;

ГОСТ EN 1850-2-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие 
полимерные (термопластичные или эластомерные). 
Метод определения видимых дефектов. 

Dam örtüyü və hidroizolyasiya üçün polimer (termo-plastik və ya 
elastomer) elastik materiallar. Aşkarlanan qüsurların təyini üsulu; 

ГОСТ EN 1928-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие 
битумосодержащие и полимерные (термопластичные или 
эластомерные). Метод определения водопроницаемости. 

Dam örtüyü və hidroizolyasiya üçün bitumtərkibli elastik və polimer 
(termoplastik və ya elastomer) materiallar. Su keçirmənin təyini üsulu; 

ГОСТ 11024-2012 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные 
для жилых и общественных зданий. 
Общие технические условия. 

Yaşayış və ictimai binalar üçün beton və dəmir-beton xarıcı 
divar panelləri. Ümumi texniki şərtlər;

ГОСТ EN 12039-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие 
битумосодержащие. Метод определения адгезии гранул 
посыпки к покровному слою. 

Dam örtüyü və hidroizolyasiya üçün bitumtərkibli elastik materiallar. 
Örtük qatına səpmə dənələrinin adqeziya olunmasının təyini üsulu;

ГОСТ EN 12730-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие 
битумосодержащие и полимерные (термопластичные или 
эластомерные). Метод определения сопротивления 
статистическому продавливанию. 

Dam örtüyü və hidroizolyasiya üçün bitumtərkibli elastik və polimer 
(termoplastik və ya elastomer) materiallar. 
Statistik basılmaya müqavimətinin təyini üsulu; 

ГОСТ EN 13416-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие 
битумосодержащие и полимерные (термопластичные или 
эластомерные). Правила отбора образцов. 

Dam örtüyü və hidroizolyasiya üçün bitumtərkibli elastik və polimer 
(termoplastik və ya elastomer) materiallar.Nümunələrin seçilmə 
qaydaları;

ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статичес-ким и 
динамическим зондированием. 

Qruntlar. Dinamik və statik zondla çöl sınaq üsulları; 

ГОСТ 26602.4-2012 Блоки оконные и дверные. Методы определения общего 
коэффициента пропускания света. 

Qapı və pəncərə blokları. İşıq buraxmanın ümumi əmsalının təyini üsulları; 

ГОСТ 28089-2012 Конструкции строительные стеновые. Методы 
определения прочности сцепления облицовочных 
плиток с основанием. 

Divar inşaat konstruksiyaları. Üzlük tavaların əsasla yapışma 
möhkəmliyinin təyini üsulları; 

ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения степени 
пучинистости. 

Qruntlar. Köpmə dərəcəsinin laboratoriya təyini üsulu; 

ГОСТ 30491-2012 Смеси органоминеральные и грунты, укреплен-ные 
органическими вяжущими для дорожного и аэродромного 
строительства. Технические условия. 

Yol və aerodrom tikintisi üçün üzvü yapışdırıcılarla bərkidilmiş 
üzvümineral qarışıqlar və qruntlar. Texniki şərtlər;

ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения. 
Технические условия 

Avtoklav bərkiyən məsəməli betonlar. Texniki şərtlər 

ГОСТ 31360-2007 Изделия стеновые неармированные бетона автоклавного 
твердения. Технические условия 

Avtoklav bərkiyən betondan hazırlanan armaturlandırılmamış divar 
məmulatları. Texniki şərtlər 

ГОСТ 31897-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие 
(EN 12691:2006) битумосодержащие и полимерные (термопластичные или 
эластомерные). Методы определения сопротивления 
динамическому продавливанию 

Dam örtüyü və hidroizolyasiya üçün bitumtərkibli elastik və polimer 
(termoplastik və ya elastomer) materiallar. Dinamik basılmaya 
müqavimətinin təyini üsulları; 

ГОСТ 31898-1-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие 
(EN 12310-1:1999) битумосодержащие. Метод определения сопротивления 
динамическому раздиру стержнем гвоздя 

Dam örtüyü və hidroizolyasiya üçün bitumtərkibli elastik materiallar. 
Dinamik parçalanmaya müqavimətinin mismar mili ilə təyini üsulu; 

ГОСТ 31899-1-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие 
(EN 12311-1:1999) битумосодержащие. Методы определения деформативно- 
прочностных свойств 

Dam örtüyü və hidroizolyasiya üçün bitumtərkibli elastik materiallar. 
Deformasiya - möhkəmlik xassələrinin təyini üsulları; 

ГОСТ 31899-2-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие 
(EN 12311-2:2000) полимерные (термопластичные или эластомерные). 
Методы определения деформативно - 
прочностных свойств 

Dam örtüyü və hidroizolyasiya üçün polimer (termoplastik və ya 
elastomer) elastik materiallar. Deformasiya - möhkəmlik xassələrinin 
təyini üsulları;

ГОСТ 31938-2011 Арматура композитная полимерная для армирования 
бетонных конструкций. Общие технические условия 

Beton konstruksiyalarının armaturlaşdırılması üçün polimer kompozit 
armatura. Ümumi texniki şərtlər.
geriyə