Şirvan şəhəri

              
 Ərazinin mövcud vəziyyətinin        Şirvan şəhərinin Baş planı                   Kadastr bölgüsü                Geodeziya istinad şəbəkəsi
        sxemi (istinad planı)                      (əsas cizgi)
 
              
   Şirvan şəhərinin topoqrafik              Torpaq kadastrı                    Məhdudiyyətətlər-qırmızı          Şəhərin kadastr xəritəsindən
          planı (1:500)                                                                          xətlər xəritəsi                            fraqment
 
     
   Şirvan şəhərinin 3D modeli         Şirvan şəhərinin 3D modeli
              (fraqment)                             (fraqment)
 

 geriyə